Məqsəd | Goal.

“Çıraq” Humanitar və İnkişaf İctimai Birliyinin (QHT) əsas məqsədi xeyriyyə fəaliyyətini həyata keçirməkdən ibarətdir.

Birlik bu məqsədlərə çatmaq üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:

 • Əhalinin sosial cəhətdən az qorunan hissəsinin problemlərinin həlli ilə bağlı xeyriyyə tədbirləri həyata keçirmək;
 • Yoxsulluğun aradan qaldırılması ilə bağlı məqsədli proqramlar həyata keçirmək;
 • Elm adamlarına, istedadlı imkansız şagirdlərə, tələbələrə, aspirantlara maddi yardımlar göstərmək;
 • Ekoloji və təbii fəlakətlərdən zərərçəkmiş şəxslərə yardım göstərmək;
 • Ekologiyanın qorunması və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə xüsusi proqramlar, layihələr işləyib hazırlamaq və həyata keçirmək;
 • Tarixi abidələrin və digər obyektlərin təmiri və bərpasına kömək etmək;
 • Digər humanitar xarakterli tədbirlər həyata keçirmək.

The main purpose of the “Chirag” Humanitarian and Development Public Union (NGO) is to carry out charitable activities.

In order to achieve these goals, the Association carries out the following tasks in accordance with the legislation:

 • To carry out charitable activities related to the solution of the problems of the socially vulnerable part of the population;
 • Implement targeted programs to eradicate poverty;
 • To provide financial assistance to scientists, gifted students, graduate students;
 • To provide assistance to victims of environmental and natural disasters;
 • To develop and implement special programs and projects in order to protect the environment and ensure environmental safety;
 • To assist in the repair and restoration of historical monuments and other objects;
 • Carry out other humanitarian measures.
Back to Top